Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Η διοίκηση του ITEK ασκείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του ενώ το επιστημονικό-ερευνητικό έργο του υλοποιείται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση
  • Τμήμα Έρευνας & Καινοτομίας
  • Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης
    της Πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Μαχαίρα Νίκη

Μακαντάσης Γεώργιος

Μνιέστρης Νικόλαος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ξανθάκη Μαρία

Μένη Μεταξία