Τεκμηρίωση – Καινοτομία (ΜΟΤΕΚ)

Το ΕΚΚΔΑ, μέσω της επιστημονικής
του Μονάδας Τεκμηρίωσης
και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ,)
αναδεικνύεται σε δημόσια
πύλη πληροφοριών.

Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί στο ΕΚΔΔΑ με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Θα έχει ως αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Η στελέχωσή του θα γίνεται από εμπειρογνώμονες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα επιλέγονται με διετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα προεδρεύεται από τον/την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Στόχος του παρατηρητηρίου της δημόσιας διοίκησης είναι η έγκαιρη πληροφόρηση εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και η ταυτόχρονη ανάλυση και αξιολόγησή των  πληροφοριών αυτών μέσω της παρακολούθησης και επίβλεψης των δημοσίων λειτουργών και της αξιοποίησης της εμπειρίας και των γνώσεών τους, αλλά και η συνεχής επαφή και διάδραση με τον τελικό αποδέκτη των πράξεων της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή τον πολίτη που καθημερινά έρχεται σε επαφή με τα όργανα της δημόσιας διοίκησης.