Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το ΙΤΕΚ θέτει στο επίκεντρο της δράσης του τη συστηματική συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία των παραγόμενων από τη Διοίκηση στοιχείων, πληροφοριών και μεταδεδομένων σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, καθώς και την ανάλυση στατιστικών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός του ΙΤΕΚ προβλέπει την ελεύθερη για όλους πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει. Προβλέπει επίσης την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, την έκδοση μελετών και πρακτικών συνεδρίων κ.ά. με σκοπό να συμβάλει στον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών καθώς και στη λειτουργική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης, το ΙΤΕΚ συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης (αποτελέσματα αξιολόγησης εισαγωγικής εκπαίδευσης & διαρκούς επιμόρφωσης).