Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Μπορείτε να αναζητήσετε εδώ τις Τελικές Εργασίες των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.