Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το ΙΤΕΚ είναι αρμόδιο για την συγκέντρωση και τη διάχυση των τεκμηρίων (δεδομένων, ερευνών-μελετών, εκδόσεων) που παράγει τόσο το ίδιο όσο και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο τους. Για πρόσβαση πατήστε εδώ