Διακηρύξεις Προμηθειών

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.920,00 € με Φ.Π.Α.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (αποσφράγισης των προσφορών) είναι η 15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς