Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στο έργο GR digiGOV-innoHUB, τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών.

ΕΚΔΔΑ

Το GR digiGOV-innoHUB επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη νέας γενιάς Δημόσιων Υπηρεσιών για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, χρησιμοποιώντας προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing) και την τεχνογνωσία των κορυφαίων φορέων έρευνας και καινοτομίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το έργο συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης-GRNET.

Μέσω αυτής της συνάθροισης δημιουργικών δυνάμεων, ο κόμβος θα αποτελέσει ένα δίκτυο αριστείας, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε όλες σχεδόν τις ελληνικές περιοχές, που χρησιμοποιούν πλαίσια και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να συμβάλει στον καθορισμό και την εκτέλεση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και να διευκολυνθεί η επιρροή των ΤΠΕ στον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης προς τη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση της αλλαγής. Το ΕΚΔΔΑ, ως βασικός Task Leader του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου (WP4), προΐσταται του σχεδιασμού και της προσαρμογής καθορισμένου μαθησιακού υλικού σε θεματικούς άξονες που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων των δημόσιων οργανισμών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs).

Στελέχη του ΕΚΔΔΑ συμμετείχαν στις εργασίες του πρώτου kick-off meeting κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε επισκόπηση του οδικού χάρτη του συνολικού έργου σε βάθος τριετίας και των υποέργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προσδιορίστηκαν οι άμεσες ενέργειες για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία που υπέγραψαν οι φορείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grant Agreement).