Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί γραφική ύλη και είδη γραφείου για ένα (1) έτος.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2021_21PROC008835971

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

!!! ΝΕΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ