Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που διαθέτει, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ηλεκτρολογικών υλικών. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και τη Δευτέρα , 12 Νοεμβρίου 2018, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2