Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολύμανσης

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο αναγκών λειτουργίας που χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών καθαριότητας.

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 17/06/2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09:00-15:00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021_21PROC008748661

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ