Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΚΔΔΑ»

Αποστολή του ΕΚΔΔΑ είναι η δημιουργία στελεχών επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, η αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης μέσω πιστοποιημένης επιμόρφωσης και ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου και των φορέων του μέσω έρευνας, τεκμηρίωσης και καινοτομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΔΔΑ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΚΔΔΑ” με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχος του έργου είναι ο επαναπροσδιορισμός του επιτελικού ρόλου του ΕΚΔΔΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση και η προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ (2021-2027).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η Παρασκευή 10/9/3021 έως τις 14:00 στο κτίριο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος 17778, 1ος όροφος, γραφείο 106.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/9/2021 και ώρα 13:00. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21PROC009136442 _ΡΣΤΨ4691Φ0-ΦΒ0