Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων της Κ.Υ. του ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ενδιαφέρεται για την ανάθεση της συντήρησης των κάτωθι κλιματιστικών μονάδων:

α) διακοσίων πενήντα (250) τοπικών μονάδων κλιματισμού (fan coils νερού),

β) τριάντα επτά (37) μονάδων split units,

γ) και  δύο (2) κεντρικών κλιματιστικών μονάδων αμφιθεάτρων,

που βρίσκονται εγκατεστημένες επί του κτιρίου στην οδό Πειραιώς 211, Ταύρος.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00,  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ_21PROC008948979