Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση του υπάρχοντος και πεπαλαιωμένου τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ, με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονης τεχνολογίας τηλεφωνικού κέντρου, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την 1/12/2020, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20PROC007710292

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ