Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Πρόσκληση για διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) -(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την 24η  Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην οδό Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος  στον 1ο όροφο, αίθουσα 109 θα διεξαχθεί η δομημένη συνέντευξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, στα άρθρα 4 και 5 του Ν.4915/2022 (Α΄63)  και τις ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 ΚΥΑ (Β΄4123) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-3-2019, κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5043/28-12-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ), σύμφωνα με τον οριστικό/αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης (16.06.2022), όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση υποβληθείσας ένστασης στη 2η συνεδρίαση του Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις 14.06.2022.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται αλφαβητικά και ανά Διεύθυνση να παραστούν για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης ως ακολούθως:

  1. ΚΟΖΑΡΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης 11:00
  2. ΜΠΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης 11:30
  3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης ώρα 12:00
  4. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης ώρα 12:30

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ