Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Πρόσκληση για διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) -(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)

Σας γνωρίζουμε, ότι την 23η  Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 στο κτήριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην οδό Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος  στον 1ο όροφο, αίθουσα 109 θα διεξαχθεί η δομημένη συνέντευξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, στα άρθρα 4 και 5 του Ν.4915/2022 (Α΄63)  και τις ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 ΚΥΑ (Β΄4123) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-3-2019, κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5043/28-12-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ), σύμφωνα με τον οριστικό/αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης (16.06.2022), όπως αυτός διαμορφώθηκε στη 2η συνεδρίαση του Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις 14.06.2022.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται αλφαβητικά και ανά Διεύθυνση να παραστούν για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης ως ακολούθως:

  1. ΚΟΖΑΡΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης 13:00
  2. ΜΑΧΑΙΡΑ ΝΙΚΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης 13:30
  3. ΜΠΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης 14:00
  4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: ώρα διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης ώρα 14:30

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ