ΙΝΕΠ

Προγράμματα Επιμόρφωσης

Τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι όλα πιστοποιημένα και υποστηρίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Υλοποιούνται σε δύο επιμορφωτικές περιόδους και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο τα στελέχη της διοίκησης δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως και δύο αιτήσεις συμμετοχής ανά περίοδο. Ηλεκτρονικά διενεργούνται όλες οι υπηρεσίες επιμόρφωσης διασφαλίζοντας την αξιόπιστη συμμετοχή και τη διαφανή πρόσβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Το διδακτικό προσωπικό που αξιοποιείται στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ επιλέγεται από το μητρώο του ΕΚΔΔΑ και η σχετική ανάθεση καθηκόντων ανά μήνα δημοσιοποιείται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τα προγράμματα επιμόρφωσης:

  • στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση emailButtoninepatekdd.gr
  • επικοινωνήστε στα τηλέφωνα con tel: 213 1306 312 & 213 1306 432
  • αναζητήστε το στελεχικό δυναμικό του ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠΘ – ATE