Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ

Νέα επιμορφωτικά προγράμματα πιστοποίησης για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα και τον νέο θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας στην Δημόσια Διοίκηση

ΕΚΔΔΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προχωρούν στην υλοποίηση των επόμενων κύκλων για τα δύο νέα επιμορφωτικά προγράμματα πιστοποίησης σε εφαρμογή του ν.4795/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα και τον νέο θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας στην Δημόσια Διοίκηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

 

Την Δευτέρα 4/10 πραγματοποιείται η έναρξη του δεύτερου επιμορφωτικού προγράμματος. Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 28/9.
Την Δευτέρα 8/11 πραγματοποιείται η έναρξη του τρίτου επιμορφωτικού προγράμματος. Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 2/11.
Την Δευτέρα 22/11 πραγματοποιείται η έναρξη του τέταρτου επιμορφωτικού προγράμματος. Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 16/11.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του δημοσίου τομέα σχετικά με τα δομικά στοιχεία και τις επιμέρους λειτουργίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση στη δραστηριότητα και την αποστολή των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Η δομή του προγράμματος αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τους κύριους ελεγκτικούς φορείς και ινστιτούτα της χώρας μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης.

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» απευθύνεται στους/στις μόνιμους/μόνιμες υπαλλήλους των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021, στους/στις απασχολούμενους/απασχολούμενες σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ένστολο προσωπικό και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Φορέων αυτών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ»

 

Την Δευτέρα 15/11 πραγματοποιείται η έναρξη του δεύτερου επιμορφωτικού προγράμματος. Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 1/11.

 

Η ελληνική δημόσια διοίκηση πρωτοπορεί με την εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει δομηθεί από υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που εργάστηκαν για το σχεδιασμό ενός συνεκτικού προγράμματος κατάλληλου για να εξοπλίσει τα στελέχη που θα κληθούν να υπηρετήσουν το νέο αυτό θεσμό με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι/οποίες ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, εφόσον κατέχουν τον Α’ βαθμό.

 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του άρθρου 26 του ν. 4795/2021.

 

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα,  να εγγραφούν προηγουμένως στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ, https://online.ekdd.gr/OnlineWeb, να επιλέξουν και να αιτηθούν από τον Τομέα «Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση» τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν:

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο επιμορφωτικά προγράμματα πιστοποίησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: empounta@ekdd.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 409.