Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης