ΙΝΕΠ

Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης

Η επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης (Ν.3848/2010) προϋποθέτει την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται σε υπουργική απόφαση και εξειδικεύονται με την προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΔΔΑ.

Σε πρώτη φάση πρόκειται να υλοποιηθούν ταχύρρυθμα προγράμματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν ήδη υπηρετούντες Διευθυντές Διευθύνσεων και Σχολικοί Σύμβουλοι μετά την υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης, τα οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν μετά από δημόσια κλήρωση.

Και οι δύο τύποι προγραμμάτων έχουν διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης 96 ωρών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια έξι (6) Σαββατοκύριακων. Για τα εκτεταμένα προγράμματα θα υπάρξει, επιπλέον, πρακτική εξάσκηση διάρκειας ογδόντα (80) ωρών. Το διδακτικό προσωπικό προέρχεται από το θεσμοθετημένο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ.

Επικοινωνία ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠΘ