Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε στο ΕΚΔΔΑ, διέπονται από τις διατάξεις:

και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτές ορίζουν.

Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου.