Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ

ΕΚΔΔΑ: Νέα επιμορφωτικά Προγράμματα Πιστοποίησης για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα και τον νέο θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας στην Δημόσια Διοίκηση

ΕΚΔΔΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προχωρούν στην υλοποίηση νέων κύκλων επιμορφωτικών προγραμμάτων πιστοποίησης σε εφαρμογή του νόμου 4795/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα και τον νέο θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας στην Δημόσια Διοίκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Την Δευτέρα 17/1/2022 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του πέμπτου επιμορφωτικού προγράμματος. Δείτε τον προγραμματισμό του ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ) για το Α’ Εξάμηνο του 2022 έχει ως εξής:

Α’ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
7/2/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 30/1/22.
14/3/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 6/3/22.
28/3/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20/3/22.
9/5/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 1/5/22.
6/6/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 29/5/22.
20/6/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 12/6/22.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που υπηρετούν στις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε συνεργασία με ελεγκτικούς φορείς και ινστιτούτα της χώρας μας, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και πρακτικές.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» απευθύνεται στους/στις μόνιμους/μόνιμες υπαλλήλους των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του νόμου 4795/2021, στους/στις απασχολούμενους/απασχολούμενες σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ένστολο προσωπικό και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Φορέων αυτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 

Δείτε στον πίνακα τον χρόνο υλοποίησης του πρώτου προγράμματος:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
2/5/2022 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 24/4/22.

Η ελληνική δημόσια διοίκηση πρωτοπορεί με την εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει δομηθεί από υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με στόχο να ενδυναμώσει τα  στελέχη  που θα κληθούν να υπηρετήσουν το νέο αυτό θεσμό με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι/οποίες ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, εφόσον κατέχουν τον Α’ βαθμό.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων, πιστοποιημένων στελεχών, στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του άρθρου 26 του νόμου 4795/2021.

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα,  να εγγραφούν προηγουμένως στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ, https://online.ekdd.gr/OnlineWeb, να επιλέξουν και να αιτηθούν από τον Τομέα «Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση» τα προγράμματα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιστοποίησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: hdionatos@ekdd.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 441.