Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ: Ημερίδα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

thessaloniki12

Tο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της αποστολής του και υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11 Μαΐου 2018 από τις 9:00 έως 16.00.

Σκοπός της ήταν να  υποστηρίξει την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR)  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών στη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν: α) στα βασικά δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη διαχείριση τους από τις υπηρεσίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και β) στις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Την επιστημονική ευθύνη της δράσης είχε ο κ. Βασίλειος Ματσούκας, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας του ΠΙΝΕΠΘ (τηλ. 2313.321.153, email: vmatsoukas@ekdd.gr) και την οργανωτική ο κ. Θωμάς Καραμανίδης, στέλεχος του ΠΙΝΕΠΘ (τηλ. 2313.321.101, email: kar@ekdd.gr).

Βρείτε εδώ την εγκύκλιο του Εργαστηρίου.

Βρείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας εδώ.