Ποιό το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα;

Νόμος 4590/2019 «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π. αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό Τυπογραφείο, ΥΠΑ και άλλες διατάξεις»,  άρθρα 38 και 39 παρ. 1 (Α’ 17)

Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας», ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/28/οικ.18449 (ΦΕΚ Β’ 4494/29-09-2021)

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ;

Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: Αναζήτηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που χρειάζομαι κάποια επιπλέον πληροφορία;

Τα ονόματα και τα τηλέφωνα των υπευθύνων του προγράμματος εμφανίζονται στην αναζήτηση προγραμμάτων, τοποθετώντας τον κέρσορα στον κωδικό του προγράμματος.

Ποιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας και ποιά τα κριτήρια επιλογής;

Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σε περίπτωση διαδικασίας μετατάξεως σε ανώτερο κλάδο κάποιου υπαλλήλου, ισχύει η επίσημη βαθμίδα κατά την υποβολή της αίτησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής μου στο πρόγραμμα;

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας είναι:

α. Ο κλάδος του/της υπαλλήλου, με προτεραιότητα στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια οι λοιποί κλάδοι.

β. Οι φορέας τον οποίο ανήκει ο/η υπάλληλος να εμπίπτει σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

γ. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας.

Κριτήριο αποτελεί η σειρά προτεραιότητας, όπως προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα;

Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: Προγράμματα Επιμόρφωσης – Αίτηση Συμμετοχής

Έχω υποβάλει αίτηση για το Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας. Πώς θα ενημερωθώ για την επιλογή μου;

Για την επιλογή σε όλα τα προγράμματα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία συναινεί στην αποδέσμευση του υπαλλήλου, προτείνεται ο υπάλληλος να υποβάλλει την αίτηση του ένα μήνα νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος, καθώς η επιλογή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη του.

Εξαιρούνται, τα προγράμματα του Φεβρουαρίου 2022 και Μαρτίου 2022, για τα οποία οι αιτήσεις δύναται να γίνουν δεκτές σε συντομότερο διάστημα.
Τo Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας είναι συνολικής διάρκειας 110 ωρών. Ο συνολικός αριθμός ημερών για τις οποίες, προτείνεται, η Υπηρεσία να αποδεσμεύσει τον υπάλληλο ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εργάσιμες ημέρες.

Κατά την φάση επιλογής επιμορφούμενων στο πρόγραμμα, ο ενδιαφερόμενος  λαμβάνει δύο (2) e-mails.  Το πρώτο e-mail, τον καλεί να συμπληρώσει φόρμα αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα με διορία δυο ημερών για απάντηση.  Το δεύτερο e-mail, περιέχει τη Βεβαίωση Επιλογής του,  την οποία καλείται να προωθήσει στην υπηρεσία του, προκειμένου να αποδεσμευτεί για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα.

Έχω επιλεγεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πώς θα ενημερωθεί η Υπηρεσία μου;

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail σας, που θα σας ενημερώνει πότε θα είναι διαθέσιμο το έντυπο επιλογής σας,  στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ.

Ποιός είναι ο τρόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων

Τα προγράμματα διεξάγονται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η σύγχρονη εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με την χρήση της πλατφόρμας Webex. Η ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου δεν υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, πραγματοποιείται με την χρήση της πλατφόρμας moodle. Αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Στην πλατφόρμα moodle ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμα και να συμμετέχει στις σχεδιασμένες δραστηριότητες του προγράμματος. Η χρήση της πλατφόρμας moodle δύναται να γίνει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μέσα στην διάρκεια της ημέρας ανεξαρτήτως των ωρών που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μετά την επιλογή των επιμορφούμενων, αποστέλλονται μέσω e-mail ο σύνδεσμος παρακολούθησης για την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης Webex (link) και οι ατομικός κωδικός πρόσβασης για την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle, από τους οργανωτικά υπεύθυνους των προγραμμάτων.

Ποιες είναι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων;

Τα πρωινά τμήματα διεξάγονται από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης Webex). Για τις ημέρες που προβλέπεται ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας moodle, αυτή πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες και όποια στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος.

Τα απογευματινά τμήματα διεξάγονται από τις 15:00 μ.μ. ή τις 16:00 μ.μ. (σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης Webex) έως, το αργότερο, τις 22:00 μ.μ. Για τις ημέρες που προβλέπεται ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας moodle, αυτή πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες και όποια στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμών απουσιών που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευόμενος.

Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι υποχρεωτική και η παρουσία τους αποδεικνύεται από την ενεργή σύνδεσή τους μέσω του συνδέσμου που έχουν λάβει από το ΙΝ.ΕΠ. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αιτιολογηθεί απουσία για χρονικό διάστημα έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Εκπόνηση Εργασίας-Τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα απαιτεί την εκπόνηση ατομικής εργασίας υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή. Στο τέλος του προγράμματος διεξάγεται τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της εργασίας είναι από 0-100. Η βαθμολογία της εργασίας λαμβάνει το 30% της συνολικής βαθμολογίας.

Η βαθμολογική κλίμακα της γραπτής εξέτασης πιστοποίησης είναι από 0-100. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης πιστοποίησης λαμβάνει το 70% της συνολικής βαθμολογίας. Η γραπτή εξέταση πιστοποίησης, ενδεικτικά, περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή μελέτες περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών.

Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι πέτυχε στη διαδικασία πιστοποίησης αν συγκεντρώσει βαθμολογία 50 στη συνολική βαθμολογική κλίμακα, η οποία είναι από 0-100.

 Τι γίνεται όταν ο/η εκπαιδευόμενος/η αποτύχει στην διαδικασία πιστοποίησης;

Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος/η αποτύχει στη διαδικασία πιστοποίησης δεν λαμβάνει το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας και δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις εκ νέου, για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά και εάν επιθυμεί να ξαναπαρακολουθήσει το πρόγραμμα, δύναται να συμμετάσχει μόνο εφόσον ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν έχει συμπληρωθεί από λοιπούς/ες υπαλλήλους.

Οφέλη από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος

Η απόκτηση πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των πιστοποιημένων μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Πώς θα παραλάβω το πιστοποιητικό παρακολούθησης; Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκδίδεται ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ  (επιλογή Πιστοποιητικά), η Βεβαίωση Πιστοποίησης.

Έχω κάνει ηλεκτρονική εγγραφή και δεν μου έχει σταλεί ακόμα το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασής μου, τι πρέπει να κάνω;

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος κατά την εγγραφή του. Η αποστολή γίνεται άμεσα και το e-mail μπορεί να αναζητηθεί είτε στο φάκελο εισερχομένων, είτε στον φάκελο ανεπιθύμητων (junk-spam) του χρήστη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε λάβει το e-mail με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ :

α) να επιλέξει τον συνδέσμο  “Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία”  και να ανακτήσει το Όνομα Χρήστη του,

β) να επιλέξει τον σύνδεσμο “Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας στην υπηρεσία” για να ανακτήσει τον κωδικό πρόσβασης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορείτε να καλείτε την Υπηρεσία Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 2131306 411 396.

Πρόγραμμα για κωφούς

Το ΙΝ.ΕΠ θα διοργανώσει Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας, αποκλειστικά, για κωφούς υπαλλήλους. Σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ σχετικό Δελτίου Τύπου.