Το ΕΚΔΔΑ υλοποιεί δράσεις με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες κυρίως αφορούν στην συνεχιζόμενη κατάρτιση και την προεισαγωγική εκπαίδευση. Συνοπτικά, οι εγκεκριμένες δράσεις  είναι ως εξής:

  1. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2022»  με  κωδ. ΟΠΣ 5000245  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  2. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –Β΄ΦΑΣΗ 2022-2023»  με  κωδ. MIS 5176668  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  3. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  με  κωδ. ΟΠΣ  5000275  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  4. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-Β΄ΦΑΣΗ»  με  κωδ. ΟΠΣ  5010844  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  5. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-Γ΄ΦΑΣΗ» με  κωδ. ΟΠΣ  5057208  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  6. «Δράσεις του ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης  Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) » με κωδ. ΟΠΣ  5131163   του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
  7. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδ. ΟΠΣ  5158794   του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».