Διακηρύξεις Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τις υπ’ αριθ. 5006/15-6-2021 και 5017/30-6-2021 αποφάσεις του, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου ευρισκόμενου εντός του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Πειραιώς 211 και Θράκης 2, στον Ταύρο Αττικής (στο ισόγειο).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00  στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στον 1ο όροφο.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13.00 στο γραφείο 108 του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στον 1ο όροφο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ_6-7-2021_21PROC008876270

ΝΕΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2501-2021