Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κράτησης  δωματίων σε ξενοδοχεία, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από:

–           το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.),

–           την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

–           το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) και

–           το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)    

  Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 3.149.813,00 € 157.490,65 € 3.307.303,65 €
ΤΜΗΜΑ 2 1.809.507,64 € 90.475,38 € 1.899.983,02 €
ΤΜΗΜΑ 3 624.500,00 € 31.225,00 € 655.725,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.583.820,64 279.191,03 € 5.863.011,67 €

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 3

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 3

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 1

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 2

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 3

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_TEXNIKH_TMHMA 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_TEXNIKH_TMHMA 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ