Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου».

             Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • Τμήμα 1: Παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε πόλεις του εξωτερικού.
  • Τμήμα 2: Κρατήσεις θέσεων και προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε πόλεις του εξωτερικού

Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι η εξής:

          Τμήμα 1: 119.674,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. (24%).

          Τμήμα 2: 80.250,00 €(δεν έχει Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, έως 09/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2