Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για δύο (2) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (100.645,20 €) χωρίς Φ.Π.Α. (124.800,04 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 4/4/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ_22PROC010208909

ΕΕΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ