Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με μίσθωση δύο αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων (Αντλίες Θερμότητας) για το κτίριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια με  μίσθωση δύο αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων (Αντλίες Θερμότητας)  για ένα (1) έτος  για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (48.387€) χωρίς Φ.Π.Α. (60.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  18/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. Η διαδικασία θα με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ_23PROC012409281

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΨΝΕΦ4691Φ0-ΓΛΨ

1881-ΤΕΥΔ-espd-request-v2 (2)