ΙΝΕΠ

Ατομική Κάρτα Εκπαίδευσης

Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις που παρακολουθεί ο υπάλληλος καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του εξέλιξης καταγράφονται σε Ατομική Κάρτα Εκπαίδευσης, η οποία παρέχει στα στελέχη της διοίκησης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά στο ιστορικό της εκπαίδευσής τους, απευθείας ενημέρωσης ως προς τους τίτλους των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει, αλλά και εκτύπωσης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης και πιστοποίησης, οι οποίες με το νόμο 4250/2014 (άρθρο 34) επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση. Αντίστοιχη ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω εξουσιοδοτημένων και πιστοποιημένων χρηστών, έχουν και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι επιμορφωνόμενοι υπάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική υπουργική απόφαση.