Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση επιλεγέντος/επιλεγείσας Προϊσταμένου/-ης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)

                                                                                                    Ταύρος, Τρίτη 28.06.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5043/28-12-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ), για τη θέση ευθύνης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής (υπ΄αριθμ. 4/23.06.2022 Πρακτικό) ανακοινώνει την υποψήφια, που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και επιλέχθηκε για την κατωτέρω θέση ευθύνης:

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΡΗ ΑΝΑΤΟΛΗ