Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων Προκήρυξης θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5043/28-12-2021  «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ) καταρτίσθηκαν, από το Σ.Ε.Π., ο Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και ο Πίνακας Αποκλειομένων για την ακόλουθη θέση ευθύνης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Σ.Ε.Π.- Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από την Δευτέρα 06.06.2022 έως και την Τετάρτη 08.06.2022 και ώρα 16:00, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σ.Ε.Π. ekatsoulis@ekdd.gr καθώς και στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Τμήμα Γραμματείας και Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών protokolo@ekdd.gr

Σημειώνεται, ότι απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης θα αποστέλλεται από τη Γραμματεία Σ.Ε.Π. στον/στην ενιστάμενο/ενισταμένη με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της ένστασης.