Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Ανάρτηση Οριστικών/Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων Προκήρυξης θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ/ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5043/28-12-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ) καταρτίσθηκε, από το Σ.Ε.Π., ο Οριστικός/Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την ακόλουθη θέση ευθύνης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ