Ολοκληρώθηκε  η επιμορφωτική σύμπραξη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για την προετοιμασία της ανάληψης της πρώτης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπόνησε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, με δράσεις ενημέρωσης υπουργών, γενικών διευθυντών και λειτουργών της δημόσιας διοίκησης, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με εργαστήρια τεχνικών διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Επίσης, υλοποιήθηκαν δράσεις εξατομικευμένης εκπαίδευσης των εθνικών εκπροσώπων με ασκήσεις προσομοίωσης της διαπραγμάτευσης από ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., οδικό χάρτη βημάτων και ενεργειών, καθώς και στοχευμένα σεμινάρια για τα στελέχη που θα ασκήσουν την Προεδρία των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, τις ομάδες στήριξης της Προεδρίας, τους λειτουργούς Τύπου και δημοσιότητας κ.ά. Ήδη, είναι διαθέσιμη, για έγκριση από την Καθοδηγητική Επιτροπή του Έργου, η Τρίτη Εξαμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων με αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία του έργου.

Στα δεκαέξι «υπουργικά εργαστήρια» συμμετείχε το σύνολο των εμπλεκομένων στελεχών της διοίκησης ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση, όπου αναδείχθηκαν θέματα οργάνωσης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της ευρωπαϊκής/ενωσιακής πολιτικής, καθώς και ζητήματα αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανωτικού σχήματος που η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει θεσπίσει για τη χάραξη της ευρωπαϊκής της πολιτικής σε υπουργικό και διυπουργικό επίπεδο. Τα σεμινάρια λειτούργησαν και ως διαγνωστικά εργαστήρια για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που προέκυψαν και θα αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση. Στις θεματικές ενότητες των υπουργικών εργαστηρίων εξειδικεύτηκαν, μεταξύ των άλλων, οι  διαδικασίες λήψης των αποφάσεων (Συνθήκη της Λισσαβόνας) και η ανάδειξη του ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας. Εισηγητές ήταν ανώτερα στελέχη της ελληνικής διοίκησης και κοινοτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ε.Ε. Ειδικότερα, το πρόγραμμα είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και της κοινής προσέγγισης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βελτιωθούν οι απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες (ατομικές και συλλογικές/υπηρεσιακές) για την αποτελεσματική διαχείριση της Ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας (διαμόρφωση εθνικών θέσεων, παρακίνηση των οργανώσεων της κοινωνίας, εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση). Επιπλέον, είχε ως στόχο να διασφαλισθεί η ορθή και έγκαιρη ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου (κοινοτικό κεκτημένο) και να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και, συνεπώς, να μεγιστοποιηθούν οι «ενωσιακές επιδόσεις» της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, μέσω των εργαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα να διαγνωστούν καλύτερα οι ανάγκες σε δεξιότητες, όπως είναι η διαπραγμάτευση, η δικτύωση, οι δημόσιες παρουσιάσεις, η γραπτή επικοινωνία (ορολογία & πρωτόκολλο), η ετοιμασία εγγράφων, η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάπτυξη ομαδικότητας, η διαχείριση και αντιμετώπιση του στρες κ.ά.
2011 Ανάπτυξη Ε.Κ.Δ.Δ.Α. All rights reserved.
Αρχική                Επιχειρησιακό Σχέδιο                             Έργο                             Ομάδα Έργου                               Εκπαιδευτικό Υλικό           Ο.Π.Σ.


<<  Επικοινωνία


<<   Ιστοσελίδα
Κυπριακής Προεδρίας
Γλώσσες
Εκθέσεις Πεπραγμένων του Έργου