(ανά Πηγή χρηματοδότησης, περιφέρεια, θέμα, τόπο, χρόνο, τίτλο).

σε όλες της θεματικές της Δημόσιας Διοίκησης. Διατίθενται στοιχεία εισηγητών ανά θεματική ενότητα, τόπο, και χρόνο ανάθεσης διδακτικού έργου.

Ανοικτή Πρόσβαση υπαλλήλων και Φορέων της διοίκησης σε στοιχεία εκπαίδευσης ανά υπάλληλο

Βασικές Ανοικτές Εκπαιδευτικές Δράσεις ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως