σχεδίων Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων, και κειμένων άλλου τύπου όπως κατευθυντήριες αρχές, γενικοί σχεδιασμοί κλπ. Το τελευταίο έτος διεξήχθησαν  79 διαβουλεύσεις (σύνολο 239)  εκ των οποίων 31 αφορούν νομοσχέδια επί συνόλου 57 νομοσχεδίων. Αναρτήθηκαν επίσης το τελευταίο έτος 25.640 σχόλια (σύνολο 3 ετών 76.601) στα οποία υπάρχει ανοικτή πρόσβαση.

δημιουργήθηκε στο ΕΚΔΔΑ Ανοικτό Ψηφιακό αποθετήριο μελετών του δημοσίου.

Υποβλήθηκαν και δρομολογήθηκαν 7.492 ερωτήματα/σχόλια.

διατίθεται αυτόματη ενημέρωση για τις δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης σε 63.899 χρήστες φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης ΔΙιαβουλεύσεις