Διοίκηση

Όργανα διοίκησης του ΕΚΔΔΑ είναι η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, τους Διευθυντές των Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών Μονάδων του ΕΚΔΔΑ, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), πέντε ειδικούς Εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ–ΟΤΑ), και της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΔΔΑ, συνεπικουρείται από Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, υλοποιείται από εξειδικευμένο Διδακτικό Προσωπικό και υποστηρίζεται από έμπειρη ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ).

Επίσης, υποστηρίζεται από το διοικητικό προσωπικό των Διευθύνσεων: Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Διοικητικού, Οικονομικών, των Αυτοτελών Τμημάτων: Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού ΕλέγχουΕπικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και της Νομικής Υπηρεσίας.

Organogramma 01 09 2016

 

Διοικητικό Πρόεδρος esdda Μονάδα Τεκμηρίωσης ΙΝΕΠ ΠΙΝΕΠΘ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Διοικητικού Οικονομικού Γραμματεία Διοίκησης Νομική Υπηρεσία Πιστοποίησης Δημοσίων Σχέσεων Νομικός Σύμβουλος