Διοίκηση

Όργανα διοίκησης του ΕΚΔΔΑ είναι η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, τους Διευθυντές των Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών Μονάδων του ΕΚΔΔΑ, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), πέντε ειδικούς Εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ–ΟΤΑ), και της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΔΔΑ, συνεπικουρείται από Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, υλοποιείται από εξειδικευμένο Διδακτικό Προσωπικό και υποστηρίζεται από έμπειρη ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας & Καινοτομιών (ΙΤΕΚ).

Επίσης, υποστηρίζεται από το διοικητικό προσωπικό των Διευθύνσεων: Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων: Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου και Συλλογικών Οργάνων, Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, της Νομικής Υπηρεσίας, και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 

 Organogramma20190211