Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς - δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Το όραμά μας
Η συμβολή στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, προς όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

 Η αποστολή μας

  • η δημιουργία στελεχών της διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα,
  • η αναβάθμιση του δυναμικού μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση,
  • ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου και των φορέων του, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.

Το έργο μας
Το ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, υποχρεούται να προβαίνει σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου, σε αποτίμηση της επιμορφωτικής του παρέμβασης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και να δημοσιοποιεί έκθεση πεπραγμένων για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει. Για τις υπηρεσίες που παρέχει έχει υιοθετήσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.

Η δομή μας
Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει τρεις Εκπαιδευτικές – Επιστημονικές Μονάδες, μία Γενική Διεύθυνση, τρεις Διευθύνσεις, δύο Αυτοτελή Τμήματα, Νομική Υπηρεσία και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Θεσμικό Πλαίσιο