Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικά εκδίδονται εφεξής οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Οι βεβαιώσεις φέρουν μοναδικό αριθμό και ψηφιοποιημένη αποτύπωση της σφραγίδας του ΕΚΔΔΑ. Επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους. 

Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των βεβαιώσεων πραγματοποιείται ατομικά από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης του επιμορφωτικού του ιστορικού. Δυνατότητα πρόσβασης με εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους χρήστες έχουν και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι επιμορφωνόμενοι υπάλληλοι.

Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση και εδώ τη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των ηλεκτρονικά χορηγούμενων βεβαιώσεων του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ.

Για Υπαλλήλους

Για Διευθύνσεις/Τμήματα Εκπαίδευσης - Προσωπικού

Για Εκπαιδευτές - Εισηγητές