Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με ασφαλιστικά δικαιώματα και με υποχρεώσεις, όπως αυτές καταγράφονται στον κανονισμό σπουδών, ενώ, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, διορίζονται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου που έχουν προσδιοριστεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής.

Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ