Ανακοινώσεις Εισαγωγικού Διαγωνισμού 2018

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με ασφαλιστικά δικαιώματα και με υποχρεώσεις, όπως αυτές καταγράφονται στον κανονισμό σπουδών, ενώ, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, διορίζονται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου που έχουν προσδιοριστεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής.

Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ