Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔΔΑ, συνολικής διάρκειας 18 μηνών, είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στη λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Διακρίνεται σε δύο φάσεις σπουδών, την κοινή και την ειδική, η οποία εμπεριέχει πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, συμμετοχή σε εξειδικευμένα μαθήματα – εργαστήρια, καθώς και διπλωματική εργασία.

Το διδακτικό προσωπικό που αξιοποιείται στα μαθήματα της κοινής φάσης, του α΄κύκλου και του β΄κύκλου της ειδικής φάσης, καθώς και των τελικών εργασιών, επιλέγεται από το μητρώο του ΕΚΔΔΑ με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής και η σχετική ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας δημοσιοποιείται. 

Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ