Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι σπουδαστές της Σχολής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, υποχρεούνται να εκπονούν διπλωματική εργασία και να προβαίνουν σε πρακτική άσκηση σε φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)

πρώην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ)