Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το αποθετήριο διοικητικής γνώσης, ανοικτό στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εμπλουτίζεται διαρκώς με τις μελέτες, έρευνες που υποχρεωτικά κοινοποιούν υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο, καθώς και με στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που προκύπτουν είτε από δημόσια διαβούλευση, είτε από εργαστήρια καινοτομίας ή συλλέγονται από την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική τεχνογνωσία μέσω των δικτύων θεματικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται η διεθνής τεχνογνωσία & καινοτομία και χαρτογραφούνται οι κύριες πηγές ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών, ούτως ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημονική και εμπειρική συζήτηση για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά, ταυτόχρονα, μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικότητας, να λειτουργεί ως ερευνητής και αξιολογητής επιστημονικού υλικού. Επιπλέον, το αποθετήριο εμπλουτίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ, τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, με τα στοιχεία ανοικτών διαβουλεύσεων και σχόλια πολιτών ενώ συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ.

Στοιχεία ανοικτών διαβουλεύσεων σε csv και excel
Σχόλια πολιτών σε csv και excel