Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η αξιολόγηση του προγράμματος Σπουδών συνιστά μία καίρια συνιστώσα της λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται τόσο η μέτρηση του παραγόμενου έργου της Σχολής, όσο και του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων, διενεργείται με το πέρας κάθε φάσης σπουδών, εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και καθιστά τους εκπαιδευόμενους κοινωνούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ΕΣΔΔΑ

ΚΑ’ Εκπαιδευτική Σειρά ΕΣΔΔ - (σε μορφή pdf)

Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά ΕΣΤΑ - (σε μορφή pdf)

 

Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ