Τρία νέα τμήματα συστήνονται στην ΕΣΔΔΑ

Επιμορφωτική δράση για τα Ανοικτά Δεδομένα στην Αθήνα

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ: Η δημόσια διοίκηση θα στηρίζεται στα στελέχη της

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών φορέων της διοίκησης

Η λαϊκή κυριαρχία στο έργο του Σβώλου

Επιμορφωτικές δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση

Οι επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το ΙΝ.ΕΠ και η προεισαγωγική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α, την περίοδο 2014-2015, στο πλαίσιο των πράξεων «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015» με κωδικό MIS 357057 και «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2011-2015» με κωδικό MIS 357056 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», χρηματοδοτήθηκαν τελικά από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και τις πράξεις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018», με κωδικό MIS 5000245 και «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», με κωδικό MIS 5000275 αντίστοιχα.

Εγγραφείτε στο News Letter