Το ΕΚΔΔΑ έχει καθιερώσει την ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των φορέων του δημοσίου σε όλο το φάσμα των δράσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει και παρέχει ανοικτές υπηρεσίες και δίκτυα, καθώς και ανοικτά δεδομένα και πρακτικές που διασφαλίζουν την αξιόπιστη συμμετοχή και τη διαφανή πρόσβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής - επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς και στη συγκέντρωση επεξεργασία και διάχυση της διοικητικής γνώσης και καινοτομίας. Οι βασικές διαδικτυακές δράσεις ανοιχτής πρόσβασης που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται σχετίζονται και αφορούν στη Συμμετοχική Διακυβέρνηση, στις Εκπαιδευτικές Δράσεις και στα Συνεργατικά Δίκτυα.