Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το ΕΚΔΔΑ, υλοποιεί, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, επιμορφωτικές δράσεις μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ οργανώνει καινοτόμα προγράμματα σε βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε από φορείς δημόσιας διοίκησης χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα. Ταυτόχρονα, καταγράφεται, μέσω δικτύων θεματικής καινοτομίας, η διεθνής τεχνογνωσία & καινοτομία και χαρτογραφούνται οι κύριες πηγές ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών, ούτως ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημονική και εμπειρική συζήτηση για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά, ταυτόχρονα, μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικότητας, να λειτουργεί ως ερευνητής και αξιολογητής επιστημονικού υλικού.